Skip to content
Inici » Protocol d’Absentisme

Protocol d’Absentisme

Absentisme

Responsabilitats en l’àmbti educatiu

Els centres educatius han de vetlar pel dret a l’educació de l’alumnat i desenvolupar actuacions de prevenció, intervenció i seguiment d’aquelles situacions d’absentisme escolar que es detecten.

La persona que ocupa la direcció d’estudis és la responsable del seguiment de l’absentisme. Té la competència d’establir el procediment d’avaluació de les faltes d’assistència de l’alumnat i s’encarrega de planificar totes les actuacions. Tot i això, en les situacions d’absentisme escolar, cal la implicació de totes les persones que conformen la comunitat educativa, que actuaran d’acord amb les seues funcions i àmbits de competència.

 

Orientacións per a l’aplicació del protocol d’absentisme

Les actuacions estan organitzades en tres fases:

 • Actuacions preventives. Encaminades a incorporar la cultura de la detecció primerenca, la prevenció de les situacions d’absentisme i el treball coordinat amb els ajuntaments per a garantir una actuació sistemàtica i una resposta comunitària.
 • Procediment d’intervenció. Es tracta de sistematitzar, i adaptar a la realitat de cada centre, els procediments contemplats en el protocol d’absentisme.
 • Avaluació i millora. Actuacions necessàries per a fer un seguiment estricte dels casos i millorar la resposta educativa i comunitària. Els centres educatius hauran de desenvolupar les actuacions de
  cada fase, d’acord amb les línies estratègiques i objectius marcats en els respectius programes d’absentisme municipal.

 

Fases del protocol

Absentisme

Indicadors

Personals

Els indicadors personals fan referència a la salut i benestar de xiquets, xiquetes i adolescens.

 • Problemes de salut
 • Addiccions, indicis de consum de drogues o adicció tecnològica
 • Impulsivitat i dificultats d’autocontrol emocional
 • Desafiament de les normes
 • Baix desenvolupament de competeèncias clau
 • Valors i interessos discordants i enfrontats entre familíes i centre educatiu.
 • Trastorn mental
 • Poca toalerància a la frustració
 • Conductes de risc en el grup d’iguals
 • Alteracions greus de la conducta
 • Baixa motivació cap a les tasques acedèmiques
 • Autoestima baixa
 • Exclusió, rebuig, discriminació o assetjament escolar
 • Manca d’habilitats socials
 • Desafecció escolar
 • Desfasament curricular
Educatius

Els indicadors educatius es relacionen amb el centre educatiu:

 • Conflictes de convivència
 • Problemes de relació entre alumnat i professorat
 • Inexistència de programes específics que articulen respostes concretes per a l’abordatge de les situacions absentistes
 • Ensenyament poc motivador o fórmules organitzatives i curriculars poc adaptades a les característiques de l’alumne/a
Sociofamiliars

Els indicadors sociofamiliars es troben relacionats amb la família i l’entorn social:

 • Problemes de salut dels familiars
 • Dificultat per conciliar la vida persona, familiar i laboral del les famílies o tutors legals
 • Assignació a ‘alumne de diferents oblgiacions familiars
 • Dificultats econòmiques
 • Residència en zones retirades o aïllades amb difícil accés
 • Mobilitat geogràfica per raons laborals o familiars
 • Tradició familiar en absentisme escolar
 • Infravaloració de l’educació escolar i autosuficiència per part de la família i/o grup ètcnic o cultural
 • Situacions de risc en família
Extraordinàries

Els indicadors extraordinaris es relacionen amb la impossibilitat de seguiment de l’ensenyament no presencial:

 • Nombre de dispositius d’accés a Internet per nucli familiar insuficient
 • Poca o nul·la operativitat de la conexió
 • Pocs dispositius al nucli familiar per fer un ús individulitzat en funció de les necessitats
 • Al centre educatiu no s’utilitzen entorns digitals habitualment durant l’ensenyament presencial
 • La família no compta amb accés a Internet a casa
 • A l’entorn no existeixen llocs amb accés a Internet a disposició del públic
 • El nivell educatiu familiar no permet l’acompanyament per a la realització de les tasques escolars
 • L’absència dels familiars al domicili dificulta l’acompanyament de les tasques escolars
 • La competència digital de la família resulta insuficient per acompanyar a la persona menor en l’accés i interacció via Internet.
Documents
Orientacions
Protocol
Comparteix a xarxes
Tradueix»
Skip to content