Skip to content
Inici » Taula FP

Taula FP

Taula FP

 

L’any 2016 es va constituir el Consell Educatiu d’Ontinyent com un organ de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor, a més de ser una plataforma estable de treball. Posteriorment, atesa la necessitat que es planteja al si del Consell, es crea una comissió de treball sectorial per tractar de donar un impuls a la Formació Professional, que volem que es converteixca en una Taula de FP de treball estable amb professorat i personal tècnic de les diverses administracions que operen en la localitat pel que fa a la formació professional inicial i la formació per l’ocupació.

 

Objectius

 • Analitzar i coordinar l’oferta de la formació professional inicial, així com la formació per a l’ocupació, que s’imparteix en els centres formatius de la ciutat, tot i adequant-la en el marc de les orientacions sobre formació professional integrada tenint en compte l’evolució del mercat laboral local, procurant la seva complementarietat i detectant noves necessitats formatives, en funció dels perfils professionals actuals i emergents.
 • Coordinar l’oferta de formació professional (inicial i per l’ocupació) i el seu encaix amb els programes d’orientació ocupacional i altres accions dirigides a la inserció, atenent tant a les necessitats reals de les persones joves i adultes, així com les de l’entorn sòcio-econòmic.
 • Promoure i difondre l’oferta de la formació professional en els centres de secundària, el conjunt de la comunitat i el teixit empresarial de la ciutat.
 • Promoure acords entre centres educatius i empreses per facilitar l’alternança i les pràctiques formatives.
 • Promoure projectes d’innovació i d’intercanvi que incideixin en la millora qualitativa de l’oferta de la formació professional.
 • Promoure espais compartits de debat, reflexió i formació sobre les polítiques de formació i ocupació, la situació del mercat de treball, noves tendències i noves necessitats formatives, entre d’altres.

 

Composició

 • Representants de l’Ajuntament en les Àrees d’Educació i Promoció Econòmica.
 • Representants dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament.
 • Representants dels Instituts de la ciutat que imparteixen formació professional (IES l’Estació, IES JAUME I, IES POU CLAR).
 • Representants del Centre de Formació Ocupacional (SERVEF).
 •  Representants de les associacions empresarials d’Ontinyent.
 • Representants de la Universitat de València.

 

Funcions

 • Realitzar propostes de coordinar i impulsar l’oferta formativa (inicial, ocupacional i contínua) en relació a les necessitats educatives i les detectades en el teixit empresarial.
 • Realitzar recomanacions i orientacions per millorar la coordinació i la coherència de l’oferta formativa dels centres educatius de la ciutat.
 • Elevar propostes i dictàmens als òrgans competents en matèria de formació professional i orientació i inserció laboral en totes les seves vessants.
 • Encarregar la realització d’estudis de les necessitats formatives i dinàmiques sectorials, amb vocació prospectiva.
 • Dissenyar i fer campanyes de difusió de tota l’oferta formativa.
 • Vetllar i promoure per la incorporació dels col·lectius desfavorits al sistema formatiu.
 • Fer recomanacions als centres per a la seva programació, en funció de les necessitats de l’entorn econòmic i social de la ciutat.
 • Promoure i impulsar projectes per a la transició de l’escola al món del treball.
 • Promoure i impulsar projectes d’innovació i d’intercanvis per millorar l’oferta educativa de FP i la transició al món del treball.
 • Establir grups de treball específics amb la participació de diferents professionals i agents econòmics i socials que actuen en el camp de la formació professional i ocupacional, així com en el de la inserció laboral.
 • Generar un observatori i un sistema de dades que permet analitzar les tendències i comportaments de la població en matèria de formació i ocupació en l’àmbit local.

 

Organització i funcionament

La Taula de FP es reuneix amb caràcter ordinari amb una periodicitat bimensual, sense prejudici que es puguen reunir de manera extraordinària quan les temàtiques abordades així ho requereixen o a petició d’alguna de les persones membres. La Taula de FP pot constituir grups de treball específics amb la participació d’altres professionals que es considere oportú tot i que no formen part de la Taula. La Taula comptarà amb una responsable Tècnica que gestionarà les convocatòries i altres processos que es deriven dels acords presos a les reunions. Així mateix actuarà com a secretària de la Comissió i redactarà l’acta de cadascuna de les sessions.

 

Actuacions destacades

 • Organització Fira de l’Estudiant
 • Coordinació oferta formativa reglada a nivell local.

 

 

Comparteix a xarxes
Tradueix»
Skip to content